Showing all 15 results

HG Gundam Seed (High Grade Gundam Seed) là một nhánh của Gunpla Mobile Suits từ dòng thời gian của series Cosmic Era. Tỉ lệ mô hình Gunpla là 1/144.